vrijdag 11 oktober 2013

Wommels - Easterein - Wommels

Wommels- Easterein of Easterein Wommels.
In moaie dyk wie it altyd.
In tichte haach oan strewelleguod oan beide siden.
Grutte troch wyn skeefgroeide beammen makken it ta in smûk gehiel.
Yn de goeie âlde tiid, doe't ien auto op it hiem ek al in útsûndering wie, wie it dêr in drokte fan belang mei Puch, Kreidler, Zundapp en Tomos brommerriders, mei fytsers en rinners.
De auto's dy't der lâns moasten pasten op  fatsoenlike wize de snelheid oan.
Der wie respekt foar elkoar.
Doe't der mear auto's kamen en mear drokte op de dyk mei mear kâns op ûngemakken waard der in fytspaad oanlein.
Oan de súdwest kant fan de dyk.
Dan wiene je der as fytser yn alle gefallen wis fan dat je net folle rekkenje koene op lijte.
Mar hawar, it wie feilich, want de dyk Easterein- Wommels waard troch dizze fytsfrije status in echte reesbaan.
Je hoege dêr as autorider nearne rekken mei te hâlden.
It grutte ljocht kin op sa lang der mar net in tsjinlizzer oankomt. Want dy hawwe dêr in hekel oan. Dy knipperje mei de ljochten at it nedich is.

Anno simmer 2013 leit de dyk der gâns oars bij.
Oan de kant fan it fytspaad is alles wat plat wie fuorthelle. Grutte iepen romten tusken de beammen dy't noch altiten like skeef stean of noch skever.
Foar de lijte  fan de fytsers makket it net sa folle út want de wyn komt dochs meast út súdwest of west.
It ferskil sit him no yn dizze tsjustere moannen foaral yn it ljocht.
Dan bedoel ik net dy lantearnepeallen dy't der steane.
Dan haw ik it oer de auto's dy't mei grutte gong en safolle mooglik mei grut ljocht fan Wommels nei Easterein of fan Easterein nei Wommels fleane.

Ik kin mij foarstelle dat dy autoriders net sjogge dat op it fytspaad ek rinners of fytsers binne, mar soene se dêr sels rinne en fytse en in auto tsjinkomme mei grut ljocht dan soene se krekt as mij sa no en dan flink skelle op dat grutte ljocht of op dy autorider.
Dan soene se graach efkes knipperje wolle mei it ljocht.
Ik bin der efter dat knipperje mei it fytsljocht neat jout.
Dus sille de auto's de gong wat oanpasse moatte en wat mear mei lytsjocht ride moatte.
It is mar in tip hear.....
Geen opmerkingen: