woensdag 16 oktober 2013

Lyts oantinken
No't strewelleguod opromme is oan de dyk Wommels Easterein falt in lyts pears buordsje
as oantinken oan Mickey better op. 
Mickey?  


Geen opmerkingen: