zaterdag 12 oktober 2013

BlackBoxRed

Freedtejûn, myn fuotbaljûntsje. Mar ek it Poadium Asteriks jûntsje.
Altyd mar kieze. Meastal fuotbalje ik.
Efkes goed switte is in goeie saak.
Mar dizze wike bleau it mij wat dwaande halden.
It kiezen tusken muzyk en fuotbal.
Op de agenda fan Asteriks yn de Blokhúspoarte:: BlackBoxRed.
Dit jier al fjouwer kear sjoen en flouwer kear krige ik dêr fan twa dingen fan.
Enerzjy en in goed sin.
Machtich optreden wer. Knetterlûd en bikkelstrak.
Ek noch wol in CD presintaasje justerjûn.
Iets fan: dêr binne se te keap en no gean wij wer ram...ram..bats...bats
Goeie presintaasje sa.
Haw ik leaver as geeamel. Gewoan spylje.
Gjin CD kocht. Sokke muzyk moat ik sjen, moat ik fiele.
Dêr moat ik bijwêze.
Nei in oere hiene Eva en Stefan it swit mear as op de bealch fan dat hurde wurkjen op it poadium
Ik wie ek dweiltroch. Waarme seal en waarme muzyk.
Dêr kin it Efkes Baljen hast net tsjin op.

Tank  sij Arriva koe ik op tiid bij it foarprogramma sjen: Tududuh.
Elektroanyske trashpop. Goed om dat in kear te sjen. Klonk ek net ferkeard mar it eaget net as in muzykband mei dat gesko oan wat knoppen fan wat apparaten.

En tanksij Arriva koe ik de lêste band net sjen. Dy ferrekte lêste bus giet al om 23.03 en dat is in oere te betiid. Spitich mar Psycho 44 hâld ik noch  te goed.
En BlackBoxRed, dêr bin ik suver fen fan.


Geen opmerkingen: