woensdag 3 april 2013

Rock bij Attema

Opmerkelik affysje, seach ik moandei hingjen bij Aaipop.
Net dat it wer rocke sil bij Attema, mar wol om ien fan de nammen op it affysje.
O.a. Frans Krassneburg stiet der op.
Wa wit it noch dat Frans Krassenburg de eardere sjonger fan Golden Earrings wie.
Oant 1968 ta.
44 jier lyn.
Al dy tiid nea wat fan him heard. Net wer yn in band spile. útsein in skoftke yn After tea.
En dy Frans dy komt nei Heech bij Attema syn Rock skuorre.
Foar him net sa fier, mar hij sil wol yn de buert oernachtsje moatte want wat lês ik op Wikipedia:

In 1968 was Krassenburg een tijdje zanger van After Tea uit Delft. Daarna begon hij een eigen artiestenbureau. Op zaterdag 20 december 2008 nam Krassenburg met een concert in Musicon in Den Haag afscheid van de muziekwereld en ging op het Waddeneiland Ameland van zijn pensioen genieten.Geen opmerkingen: