zondag 21 april 2013

Hoe is it mei Amalia?


"Koartlyn frege immen mij" hoe is it mei Amalia. Hast har al sjoen".
Skamread fleach mij op en del. Amalia, ik haw der al in pear wiken net nei omsjoen. Sjoch myn blog fan 21 maart
Amalia, ien fan de de skriezen mei in sinder dy't te folgen is op ynternet.
Amalia, de earste skries dy't har fanút Súd Spanje yn Fryslân melden hat. Omstreeks 18 maart doe't it noch glûpende kâld wie. Sij struts del bij Britswert, Kleasterdyk 4 om krekt te wêzen.
It byld fan no fan myn favorite skrieske.is dat sij allegear fleanbewegingen docht bij Skrok en Skrins yn de buert.
Sjoch op dizze webside mei in prachtich byld fan de stân fan saken en selektear bijgelyks Amalia, Ljouwert en Amsterdam.
It is bysûnder om te sjen dat Amalia op 23 maart flakbij Wommels west hat. Ik nim mar oan dat it neat mei mij te krijen hat en mij myn blog. Se hat myn yn alle gefallen net op de kop skiten.
It is grappich om te sjen dat Amalia twa dagen lyn yn de buert fan Easterein wie,
Dat Eddy de Boer en Marco Hoekstra dêr wenje is tafal, sille wij mar sizze.

De Amsterdam is ek yn Fryslân oankommen. Snits wie syn earste oanstekplak mar dêr wolle je seker as fûgel net wêze. Nei wat sykjen yn de buert fan Nijlân is sij dochs ôfsetten nei Amelân.

Skries Ljouwert hat it mar drok mei fleanbewgingen yn de buert fan Aldegea. Sij flocht wat bij de Brekken om.
Sa, ik haw it wer in bytsje goed makke en notear yn myn agenda dat ik nije wike wer sjoch.

(18 septimber sille wij nei in konsert fan Leonard Cohen yn Ahoi)Geen opmerkingen: