donderdag 18 april 2013

Oerrock

Dit binne no de moaie dingen yn it libben.
Ferline wike tongersdeitejûn.
In kratsje bier keapje.  Sa as sa faak. Mar dizze wike krekt oars.
It stiet yn de reklame. Dy pear euro is moai meinommen.
Se jouwe ek noch 90 * 2 kaarten fuort fan Oerrock. Dat is echt oars.
"Wolle jo de kassabon ek" is de fraach tsjintwurdich fan alle kassajuffers.
"Oars net, mar no wol" jou ik oan.
Ik fiel mij hast al beswierre.
Dan in pen sjtterje.
It formulier ynfulle. Maklik oars net as adres.
Kassabon moat derbij.
Yn de doaze. Meidtingje nei frijkaartsjes.
Ofwachtsje.
Sil wol neat wurde.
Dêr wol dochs elkenien hinne.
Woansdei
De post
In brief.
Hoera hoera : 4 frijkaartsjes foar twa ferskillende jûnen.
Leafhawwers genôch yn de famylje. Ja ek foar Guus Meeuwis.


Geen opmerkingen: