dinsdag 17 juli 2012

Keunst

It is in keunst om wat te betinken wat in oar noch net betocht hat.
It is in keunst om iets te meitsjen wat in oar noch net makke hat.
It is in keunst at oare minsken nijsgjirrich binne om dy keunststikjes te sjen.
Sa lei it ûngefear doe't wij freedtejûn efkes bij it iepen atelier seagen fan Jehannes Hibma.
Jehannes nemt him ûntwerper en monumintaal foarmjouwer. Hij wurket mei stien, mei wask, mei klaai of hout. Hij skildert, hij wurket mei foto's en hat mei lege aaidoazen in hiel projekt dien.


Geen opmerkingen: