woensdag 4 juli 2012

Kwea praat

Ik tocht hjoed lit mij wer in kear op kaatsen.nl sjen. De behearder fan dy side (Jan Braaksma) hat it altyd oer ûnôfhinklik en kritysk en dat sint mij wol. De man is no ek al ferslachjouwer op sneon en analitikus bij Omrop Fryslân op snein.
Ik wol toch mar wer ris sjen at hij der al wer in fatsoenlike keatsside fan makke hat en de striidbile bedobbe hat dy't  hij de lêste jierren hantearre.
De ferslaggen fan it keatsen binne mij fierders wol goed, dat sjocht der oersichtelik út, mar it giet no krekt om de rubryk Kweapraat.

Dizze rubryk stiet der wykliks op en bij it trochsjen fan wat oare stikken is it mij dúdlik dat Kweapraat de goeie namme is. Beste minsken wat in kweade pen hat dy man!
Wat in mislike rubryk is dit.
Seure oer alles wat der mis giet. Minsken misledigje en foaral minsken oanmoedigje om alle (lytse) foarfaltsjes foaral te melden bij de krityske en ûnôfhinkelike Braaksma. Troch te beljen want wat is it in aardichheid om nei sa'n wykein dêr in rubryk fan te meitsjen.
In mislike toan en ek omdat der foaral op de man/frou spile wurdt.
Want in frustraasje en wat in argewaasje.
Moatte je neat mear fan it keatsen en de keatsbûn ha, gean dan nei in oare sport op sneon en snein.
Dit tsjinnet gjin inkel doel.
Miskien past de man syn namme wol hiel goed bij myn gefoel op dit momint. En dan doch ik it op syn Frysk.

Geen opmerkingen: