vrijdag 27 juli 2012

Ferwert

Ofrûne sneon wie it suver de earste dei dat it betrouber droech wie.
Tiid foar in wat langere fytstocht.
Kombineare mei in jierdei.
Hearlik.
Wij stutsen yn Menaam de hân ek efkes op bij it Feintsje fan Menaam en songen oant Brltsum it ferske fan de rikrakfyts

Wij seagen yn Sint Anne efkes bij Rembrand hoe't hij syn Saskia op tekene


Yn Ferwert seagen wij mei bewûndering nei it moaie byld (makke troch Jouta) fan Gemma van Burmania  en wij fregen ús ôf wa't dat wie.

Troch it Bildt nei Ferwert: 42 km
Fia  Ljouwert werom:  38 km
Suver de sinne yn de kop.Geen opmerkingen: