vrijdag 6 juli 2012

0-8

Suver in tradysje wurden. De earste wedstryd fan sc Hearrenfean yn de súdwesthoeke fan Fryslân. Suver ek in tradysje dat ik der bij bin. Nei Aldemardum, nei Bakhuzen, nei Sleat wie ik freedtejûn yn Aldegea (GS). Fuotbalklup de Wâlde wie gasthear.
Lekker drok  dêr. Moai waar en hoopfolle fans. Marco van Basten as trainer.
Krekt as al dy oaren kearen, sitte ek no Riemer en Annie wêr neist de dugout. Sij komme meast in kertier foar it begjin oansetten, rinne dwers it fjild oer, fûskje mei de iene en de oare en sette har te plak op de klearsteande stuollen. Begryp mij goed binne de stekken. Al dy bern mei sc Hearrenfean sjurtsjes oan dy't sa lekker tsjin de reklamebuorden sieten moasten efter de stekken. Ferskil moat der bliuwe. Wylst de Hegemer Dekdweilers harren rûntsje meitsje, wurde de opstellingen en oare meidielings dien wêr't dus net in minsk wat fan heard hat.
Dy opstellingen omroppe wie ek oerstallich want  men wie  sa ferstannich west om alle goeie nûmers goed yn it boekje te setten bij de goeie nammen.
Marco van Basten is in man fan de rêst en op ien of oare wize strielde dat ek út nei it publyk. It wie in deade boel. Dat kaam mei troch it matige spul fan de klup út it Fryske Haachje.  Kums en Djuricic soargen foar driging en in soad beweging en wiene altiten oanspylber, de rest moast wenne.
Foaral foaryn in matige van la Parra, in tsjinfallende Amoah en in hiel matige Uth. Dy lêste waard al hiel gau nei de kant helle.
Bij it skoft 0-4 en nei 75 minuten stie dat noch op it skoareboerd. Yn it lêste kertier wiene de Gaasterlânske helden wurch en koe it Fean noch 4 kear skoare.
De speaker hie yn de twadde helte goed yn de gaten dat it sliepferwekkend wie en dat hij foar de skrik soargje moast om elkenien wekker te hâlden: " Louis van Gaal bûnskoach en Blind syn assistent" rôp hij om en der wie gelyk praat.
Moai dat ik se sjoen ha yn de twadde helte: Tannane, Ziyeck, Otigba, Aktaou, Fazli.
Der is mij lykwols fan dizze mannen neat fan bij bleaun. Utsein de nammen, dy't ik no al wer ferjitten bin.

Geen opmerkingen: