dinsdag 10 juli 2012

Striid

 

2 grutte swannen en ien lytse.
Oan de dyk fan Wommels nei Kûbaard.
Myn yndruk is dat hjir in flinke striid levere is om dat iene jong te behoedzjen foar rôffûgels.
It tilt der op fan fearren.
En ien aaike, ien jong is wol wat minimaal.
Of hawwe wij hjir ek al foksen?
Posted by Picasa

Geen opmerkingen: