zaterdag 14 juli 2012

It klompke moat bliuwe

Us lân is in keninkryk. Beatrix is ús keninginne. Je hawwe wol in faach idee wat sij allegear docht mar ek wer net. Op Wikipedia stiet dit:

Ze doet veel dingen die niet voor iedereen zichtbaar zijn. Ze is heel actief bij staatszaken, ze legt veel bezoeken af aan dorpen en steden, opent gebouwen, knipt linten door, doopt schepen en komt zelfs wel eens bij haar volk thuis op bezoek.


Moai sein. Kin it ek noch oanfulle dat sij net allinne lintsjes trochknipt mar dat it har somtiden ek "behaacht" in lintsje út te rikken.
Soms giet Beatrix der in hiele dei op út. Dat hjir dan in wurkbesite.
Sa wie se in goeie wike lyn yn de fierstentegruttegemeente Súdwest Fryslân. Se skarrele wat troch de doarpen, liet har ynformeare, iet wat, dronk wat en sette wer ôf.
Wat se der no krekt fan fûn dat wit ik net, mar ik lêsde al dat se fynt dat "de klompkes bij de brêge" bliuwe moatte.
Dat is fansels goed nijs foar de brêgewippers. Oars sjocht it der foar harren net goed út mei al dy op ôfstân te betsjinjen stikjes dyk.
Moai dat ús Beatrix sa dúdlik is en dat sij harren oer sokke lytse dingen útsprekt.
Ik haw ek begrepen dat se wol dat de kij altiten bûten rinne, dat de DE segeltsjes nea ferlern geane, dat de griene sjippe en it waskboerd wer in wichtige rol ynnimme yn it waskhok, dat levertraan ferplichte wurdt yn de moannen mei de R foar alle bern ûnder de 18, dat skearen mei de kwast beleanne wurde moat, dat "Mens erger je niet" in ferplicht spultsje op skoalle wurde moat, dat de Kwatta soldaatsjes in fuort te besunigen leger wol ferfange kin en dat Flip fan Tiel in eigen list foar de twadde Keamer krije moat.
Wij hawwe in goeie keninginne.

Geen opmerkingen: