vrijdag 12 november 2010

Wommels

At der ien wurd is wat je net yn it Frysk hoege om te setten, dan is dat wol it wurd twitterje. Dat klinkt gewoan al allemachtich Frysk. Wat sis ik dat is gewoan Frysk!
Foar it twitterjen brûk ik Tweetdeck. Dat foldocht mij skoan. Mei sels ynrjochte kolommen kin ik mei bepaalde stekwurden tweets sjen fan elkenien. Dus net allinne fan folgers. Sa ha ik altyd ien kolom op "Frysk" stean en ien op "Wommels" en at ik oer bepaalde aktuele sitewaasjes wat witte wol, dan set ik der nije kolom bij. Bij "Wommels" giet it net altyd echt oer Wommels. Soms is it ek tafallich.
Neam no in ferkearsûngemak bij Wommels. Sa as ôfrûne snein. Ik seach wol 20 meldingen foarbij kommen dat der in ûngelok wie en likernôch 40 dy't melden dat der 4 ferwûnen wiene. Dat is wol wat te folle fan it goede, mar it is net oars.
Leuker binne de spontane tweets (klink ek Frysk):

Geen opmerkingen: