donderdag 18 november 2010

Jou jij


"Jou Jij" dat is de titel fan in elpee dy't ik de platekast stean ha. In elpee mei nederlânstalige lieten. Songen en skreaun troch Huub Rutten. Elpee is fan 1973. In elpee dy't ik wol gauris draai, fanwege de sarkastyske lieten, fanwege de satiryske lieten, fanwege de maatskippijkrityske lieten, fan wege de mankelike lieten, fanwege de spottende lieten en fanwege de ienfâld.
De nulle fan de pick-up is foar de safolste kear hast tenein dat it wurdt tiid om se om cd te setten.
Mar omdat Google der no ien kear is like it mij wol aardich om te sjen at der ek wat oer Huub Rutten te finen is. Op de foto fan 1973 liket in noch reedlik jongkeardel dus de kâns dat hij noch libbet is oanwêzich. Mar wat ik ek googleje op Huub Rutten , ik krije hieltyd teksten oer PSV: Huub Stevens en Fred Rutten.
Ek at ik sykje de nûmers fan de elpee krij ik gjin oanwizing.
Wa en êr is Huub Rutten?

1 opmerking:

Huub Rutten VP Research Sopheon zei

hallo. heb deze post deze week gekregen. ja ik leef en woon in Eijsden. leef jij ook nog?