zondag 14 november 2010

1990

 
Posted by Picasa


It falt mij sels op dat ik de lêste tiid sa'n ferdomd bytsje tillefysje sjoch. Wat fuotbal, sa no en dan DWDD, soms Nieuwsuur en komselden it sjoernaal. At je net fan films hâlde, at je safolle op ynternet sitte en at je net fan amusementtillefysje hâlde, dan bliuwt der ek net folle oer.
De radio wat oan en in boek lêze, foldocht mij skoan.
Alderen meie graach werom sjen en ik wol dat byld net fersteure.
Ik seach myn plakboek fan 1990 troch en seach in nijsgjirrich stikje.
Ik haw fanút de Mikrogids fan doe alle programma's knipt dy't ik dy wike sjoen ha. En dat binne der nochal wat. Fansels hat dat ek te meitsjen mei it feit dat de bern doe 11, 9 en 1 wiene. Want Sesamstrjitte, Jeugdsjoernaal en Klokhús wiene doe "verplichte" kost.
En fierders falt mij op dat it wol in soad programma's wiene om te gnizen.
En at ik de namme Harrie Jekkers stean sjoch, dan past der mar ien liet.


Geen opmerkingen: