dinsdag 16 november 2010

Taal

Ewoud Sanders hat in soad boeken skreaun oer taal. "Van Nergenshuizen tot Absurdistan" is bijgelyks in tige nijsgjirrich boekje. At je wat mei taal hawwe. En mei plaknammen. Want hoe faak brûke wij net topgrafyske nammen om iets oan te jaan. Wij kinne allegear "Foar Pampus lizze" en "fan Gychem gean" en op de fraach wêr giest hinne krigen wij betiden in antwurd as "Nei Futsjefinne" of nei "Moffrika"
Moai binne ek de útdrukkingen mei in namme der yn:
Naar Worms varen: dea wêze
Van Zottegem naar Put gaan: earst besatte en dan oerjaan oan de dea
Kaap kont: mei syn twaen nei bêd gean
Zij is van Schoonhoven afgevaren en te Lelijkendan aangekomen: it moaiste is der ôf
Hij komt van de Knipe: súnich wêze.

Omdat it boek útferkocht is en der gjin nije printinge komme sil en de skriuwer dochs wol dat minsken nocht hawwe en hâlde oan taal is it boek op PDF formaat op ynternet te finen. Sjoch hjir


Geen opmerkingen: