dinsdag 2 november 2010

1954

Nijsgjirrige DVD kocht. In jieroersicht fan 1954. Haw hast de helte fan dat jier meimakke mar wit der neat mear fan. Goed om dy swart bylden te sjen. Goed om te sjen wat myn âlders dwaande hold yn dy tiid. Sij hiene it genoegen om in 11 stêdentocht mei te meitsjen sûnder oerdreaune kommersjele belangen en útsinnige mar foaral oerdreaune Hollanners oan de kant.
Ik seach op dizze DVD hoe dreech de húsfrouen (dus myn mem) it hie. Mar gelokkich waaide doe út Skandinavië de húsfrouen gymnastyk oer nei Nederlân. Ik frees dat myn mem dat nijmoadrich fûn en net mei die. Ik seach minister Luns (dan stie der in minister, hiel wat oars as Tineke Huizinga - graach foarsichtich útsprekke), ik seach Winston Churchill dy't 80 waard, ik seach it EK reedriden yn Davos mei wierskynlik sa'n 800 tbc pasjinten as taskôgers en ik seach de Tour de France mei fytsers dy't in bûtenbân op de rêch bûn hiene.

Ik seach prachtige swart wyt bylden en hearde dat hearlike taalgebrûk fan it Polygoon sjoernaal.


Geen opmerkingen: