zaterdag 6 februari 2021

Starum

Freed, 

wij gean nei Starum,

Samme (4) en Roan (5) binne mei.

Op ûntdekkingsreis dêr.

Underweis druk ik se in stinsel yn de hân:

sjoch dizze fiif keunstwurken sykje jim mar op.

Prachtich fine se dat: in speurtocht.


De fisk stiet droech, mar it is wol spannend om dêr samar yn te stean......

It froutsje fan Starum.
Ik lês it ferhaal foar dat dêr oanplakt stiet (EK YN IT FRYSK!) 

Aukje,
dy hawwe se al earder sjoen
doe't se mei ús op paad wiene,
want dy stiet yn alle 11 stêden

Bij it Hooglandgemaal: de waarwolf
It is efkes sykjen.
Wat is syn poat, wat is syn holle

werom bij de fisk:
se doarre no wol efteryn op plakje te gean

Neist al dit kulturele fermaak

binne der boarterstunen en stekken en stoepen

om te klimmen en te slingerjenGeen opmerkingen: