vrijdag 19 februari 2021

Op bêd

 


Op souder fyn ik noch in aardich boekje. 

Geale de Vries hie earder in taalpraatsje op Omrop Fryslân. 

In seleksje dêrút is doe sammele en yn dit boekje kommen. 

Ien fan de haadstikken giet oer op bêd gean.

 Dat kinne je neffens de Vries wol op hast hûndert ferskillende wizen sizze. 

Dizze wike set ik alle dagen foar it nei bêd gean in searje op twitter.  
Der binne meardere minsken 
dy't dat wol nijsgjirrich fine, 
mar der is ien dy't bijsûndere ynteresse hat: 
de beddelooch, 
Ruurd van der Velde út Winsum.  

Hij skriuwt: ik krij in prachtich idee foar ús bêdewinkel. 
Ik haw him it boekje fannemoarn brocht. 
Kin der der mar rêstich oer nijtinke hoe't hij in moaie reklamekampanje opsette kin mei dizze útdrukkingsGeen opmerkingen: