dinsdag 16 februari 2021

Kneppelen

Kneppelen,
it stiet op in dykspleatske oan de Slachte
tusken Greate Wierrum en Lytsewierrum

Ik bin benijd wêr't dat wei komt
en gean op syk....

 



Dat is dúdlik. 
Kneppelen ferklearre

Kaam ek noch tsjin hoe de namme Lutkewierum ûntstien is
en dat dat net altyd sa west hat





Geen opmerkingen: