maandag 15 februari 2021

Ien sok

 Pakesizzer Roan

dy rint graach mei bleate fuotten op sandalen.

It hat lang duorre dat hij dizze winter de sokken oandocht

Mei redens der ûnder, 

dat is hielendal nij foar him.

Sokken en skuon en redens...

De winter is oer en de temperatuur fljucht dizze wike omheech

mar Roan hâldt ien sok oan:In gipssok.

De skynbonke stikken.

It like in gewoane fal

mar de gefolgen binne tryst foar dit mantsje fan hast 6

Ik wit net at reedride wol syn ding wurdt.


Dêr sit je dan yn de rolstoel

oan de kant fan de feart.