woensdag 3 februari 2021

Bargekop

 

De Bargekop tusken Itens en Easterein

de Bargekop bij de doar fan nûmer 10Bij Wikel in Bargebek


Fan boppen de Bargebek bij Wikel

Tusken Itens en Easterein is de Bargekop.
Miskien dat sommigen dêr blyn oan foarbij fytse of rinne
mar it stiet echt op it hûs yn de bocht.

Hoe komme je no dy namme?
Ik rieplachtsje it boek fan Karel F. Gildemacher
"Friese Plaatsnamen"
De nammen fan stêden, doarpen en gehuchten wurde ferklearre.

It boek ferwiist nei Bargebek, 
in útbuorren tusken Balk en Wikel
en jout oan dat er op mear plakken yn Fryslân 
Bargekoppen binne mei de selde útlis

De foto fan boppen fan de Bargebek is dúdlik
De foto fan de Bargekop bij Itens hat iets mear fantasij nedich
of it is dêr bot feroare.Geen opmerkingen: