vrijdag 28 juni 2019

ParadisoUnferwacht dochs noch nei Fatal Flowers.
Sykte fan de ien (Eddy)
is in gelokje foar de oar (Aant)

Fatal Flowers, in lekkere Amsterdamse rockband,
dy't aktyf wie tusken 1984 en 1990.
No yn 2019 in toernee fan 14 konserten
hast oeral útferkocht.

Juster de lêste yn harren thúsbasis Paradiso,
binnen it kertier útferkocht
en dêrom hjoed noch de alderlêste

Wij (Janet, Pep, Lolke en ik)
wiene bij it lêste konsert
en it wie sublym.
Sa'n geweldich stik muzyk
mei bijsûnder entoesjast publyk
yn sa'n sfearfolle seal.

It klote gewoan allegear.

Opfallend wie de ôfslúter
wêrbij se letterlik de stokken en gitaren oerdroegen
oan (harren) bern.
It publyk wist it tige te wurdearjen

Sjoch dit filmke
en klik troch nei 5 minuten
wêr't jong it plak yn nimt fan âld


Geen opmerkingen: