vrijdag 14 juni 2019

Essent

Moai,
dat komt goed út,
tocht ik
doe't it reklamebriefke fan Essent út de brievebus helle.

In offerte oanfreegje bij harren,
dat moasten je dwaan at je de sinne net oan je foarbij gean litte wolle
en at je plannen hawwe foar sinnepanielen
en at je profiteare wolle fan de BTW werombeteleaksje

Plannen haw ik, in foardieltsje is moai meinommen
dus gelyk mar in offerte oanfreegje bij Essent,
úteinlik leverje se mij no ek gas en elektrys

Binnen 7 dagen in antwurd sa stie yn de befestigingsmail.

En op de sânde dei kaam dy binnen
mei dizze tekst.....Gelokkich hie ik bij in oaren ek in offerte oanfrege.
"Wij kunnen 11 panelen plaatsen op uw dakvlak dat op het oosten ligt"

Mei oare wurden,
Essent wit it ferskil net tusken súd en east
Essent wol elkenien wol ha as klant om enerzjy te leverjen
mar klant wurde mei sinnepanielen......
dat jildt allinne foar de grutten

Geen opmerkingen: