donderdag 6 juni 2019

Fierljeppe

Fierljeppen
in typysk Fryske sport,
ien fan de 4,
neist it keatsen, it damjen Frysk spul en it skûtsjesilen.

It is dan wol wat frjemd
dat it grutste part fan de Friezen
noch nea bij it fierljeppen west hat,
alteast dat tink ik.....

Woansdeitejûn wie ik yn Winsum,
mei wat parse, wat famylje en in inkele Winsumer
dy't nei alles giet wat dêr te rêden is.
Ik joech mij del op de bank,
en siet  twa en heal oere
te sjen nei wietsprongen, skeefsprongen 
en in stik as wat fiere sprongen

It is in aardichheid om dat sa no en dan 
yn it echt te sjen.
In ferslach yn in krante lês dan ek mei oare eagen.

Wietspringe en skeefspringe,
dat sjogge je it meast.
Dat hat mei risikonimme te meitsjen.

Wat dat oan giet,
 liket it op keatsen
dêr't hieltyd mear risiko bij de opslach nommen wurdt
mei it gefolch dat er in soad bûten giet.
Bij it ljeppen wolle of moatte je fierder springe
as in oar en nimme je risiko troch de stok wat fierder te setten

Ik siet neist de tiidwaarnimming.
Alle ljeppers hawwe in maksimale tiid om de sprong te dwaan.

Sjoch
dat soene se bij it keatsen ek ha moatte:
Nei in slach,
binnen twa minuten de folgjende slach,

Geen opmerkingen: