dinsdag 25 juni 2019

Moaie bermen

In moaie berm
fleuret it (fyts) paad en de dyk op.

Sa as oan de Swette tusken Mantgum en Boazum,
is is wer in aardichheid om te sjen
wat wat kleurige blomkes dwaan kinne mei it lânskip

Tusken it Spannumertunneltsje en Spannum
hawwe bewenners en in stikje berm opfleure.
en om foar te kommen dat oeriverige
neatûntsjende meaners fan de gemeente
it koart meane
hawee sij der in kreas boerd bijsetten

Oan't no ta komt it boadskip goed oer


Geen opmerkingen: