dinsdag 11 juni 2019

It reade blokje

Oanmerke bij it keatsen
dat dogge je mei in wyt en read blokje.
In moai putsje wie dat earder
doe't wij fan dy jonkjes fan in jier as 12 wiene.
Foar in ysko of foar wat kwartsjes
hiene wij in moaie en drokke middei.
Wij fleagen wat ôf:
earst it wite blokje te plak bij de boppe
it reade blokje in lytse keats
it wite blokje wer ophelje bij de boppe wei
en dan werom nei it reade blokje.

Dêrnei begong it wer op nij,
smoardrok hiene wij it
om it sa mar te sizzen

Ien oanmerker fan no
kinne wol trije partijen tagelyk betsjinje.
Wat in direkte winst of direkt ferlies
haw ik juster wer sjoen.
Oanmerkers sitte betiden earstenlang te wachtsjen
om yn aksje te kommen.
Yn, út, boppe. kwea, út, ut, boppe, út, ut,
it giet mar troch sûnder keats

De toppartoeren Bitgum en Sint Jabik
makken der hast in partij fan sûnder it reade blokje:
twa , miskien trije kear stie wie der in twadde keats
en moast it reade blokje pleatst wurde.

Keatsen is in stik minder leuk wurden,
dat waard ek juster op de bûnswedstriid wer pynlik duúdlik

Geen opmerkingen: