donderdag 27 juni 2019

Bijrider

Ik hie der noch nea fan heard
mar it is dus mooglik
dat je útroppen wurde ta "Beste bijrijder"

Raar dat ik der nea fan heard ha
en noch frjemder dat ik net nominearre bin

al 41 jier bin ik bijrider,
bemoui mij sa hast nea mei it riden
en haw ik noch nea ropt
"lit mij mar ride"
Ek wichtich,
ik kin aardich kaart lêze
en haw 41 jier skeafrij bijriden

Ik gean foar de titel fan 2020 en letterGeen opmerkingen: