dinsdag 26 maart 2019

Winter

De iisbaan wer leech
wer in winter net brûkt.
It wol mar net winterje
nettsjinsteande dy jierlikse foarsizzingen  fan ene Pyt,
dy't alle jierren yn novimber ropt
dat der in strange perioade oan sit te kommen

Yn Wommels lykwols
dêr bliuwe optimisten.
Ferline wike noch te sjen.......
Geen opmerkingen: