vrijdag 15 maart 2019

Dieder en slachtoffer

Mei mear as bysûndere belangstelling
haw  ik it drama fan Baflo (2011) folge.

Yn it koart.
Asylsiker Alasam hat relaasje mei Grinzer faam Renske.
Op de dei dat hij heard dat hij net bliuwe mei,
nei safolle jierren striid en ôfwachtsjen,
rekket hij yn in psychose en bringt hij Renske
en in oproppen plysjeman om it libben yn Baflo.

In drama, mei in soad fertriet en mei oprjochte spyt.
Dit drama wurdt "moai" beskreaun
yn dit boek 

It ferfolch op dit drama is in bysûnder boek
.Heit Hekman en de dieder (de freon fan syn dochter)skriuwe tegearre in boek oer de tiid dêrfoar, tidens en dêrnei.In yndrukwekkend ferhaalomdat de âlders fan Renske seine: 


Geen opmerkingen: