donderdag 14 maart 2019

Moai boek mei flaters


In prachtich boek, skreaun op Yslân yn 2014
oerstten yn it Nederlânsk yn 2019

De reservearring dy't ik dien hie,
hat syn nut hân,
want it is de fraach
hoe faak dit spannende boek beskikber is yn de byb

Net alle is goed oan dit oersetten boek.
Steurend binne de taalflaters.
Dy komme je wol faker tsjin yn in boek
mar dizze binne iets te opfallend
en steurend

Ik haw de útjouwerij yn Belgie in mail stjoerd
mei dêryn trije foarbylden.
At se der wat meidogge yn in nije printinge 
dat wit ik net
Ik krige wol in befestiging mei de wurden:

Dag Aant Hofstra,
Dank om dit te bezorgen.
Ik stuur het door naar de redactie van Cargo.

Vriendelijke groeten.


niet geboren maar overleden

bovendien is ben ik     

niet Karl, maar zijn broer Arnar.....


Geen opmerkingen: