woensdag 6 maart 2019

Kayak
"Kayak 40 jaar symfonische rock"
is in nijsgjirrich boekje dat ik koartlyn lêzen ha.
Kayak, de band fan Ton Scherpenzeel
en tal fan oaren.
In band yn de marge at ik dit sa lês.
In inkel hitsje en sa no en dan in sukseske.
In soad lijen oer de muzikale rjochting
en te folle wikselingen yn de besetting

In "tûke"belangenbehertiger
dy't der in binde fan makke.
Sûnt 2012 wer op toernee
mei Ton Scherpenzeel noch as ienich lid fan eardere tiden

Geen opmerkingen: