zondag 3 maart 2019

Beurs

Dit wykein wie de fyts-en rinbeurs,
ús jierlikse tripke nei Utert
It binne foaral hallen fol E-bikes en reesfytsen
en in hânfol gewoane fytsen

Wat in merken,
wat in technyk
wat in fernuft
wat in prizen......

Wij komme foaral foar it
orientearjen op reizen
wylst ús reis al sa wat fêst stiet

Och, je sjogge wat om je hinne
je ite wat je drinke wat
en om in oere as trije is de puf der út


Amelân is de ienige FRyske regio dy't him sjen lit

It fytspromaosjeteam fan Frankryk hie it goed foarelkoar mei ynformaasje per route


Jellie joech noch efkes oan wêr't se ein dizze wike hinne sil te skien

Eastnryk wurdt begryplikerwize foaral promaoten foar fytse mei in E-boke

In fyts fan it merk Puch

in elektyske bernetransportfyts

Woartels binne goed foar de eagen

Hoe sille wij dizze fyts ris neame......Slash dus

In nijsgjiirige útstalling fan fytssjurtsjes

Geen opmerkingen: