maandag 18 maart 2019

Robbenplaat


Robbenplaat is it thúshonk fan Zeerobben
de 1ste klasser yn Harns.

Keusntgers, dus it gie troch sneon
tsjin Be Quick Dokkum, de klup dy't 1 punt mear hat.

In goed alternatyf foar dizze sneontemiddei.
no't Scharnegoutum 1 - SDS 1 ôflast is.

Hurde wyn, dêr flakbij de waddenkust.
Wol in aardich potsje
en ik haw noflik efkes bijpraten
mei in eardere strider fan Zeerobben 35 +
wêr't wij earder mei SDS 35 +
prachtige wedstriden mei útfochten hawwe

Einstân 2-0

Geen opmerkingen: