maandag 16 januari 2017

Top 10


Ik haw der tsjin oan wurkje moatte,
mar ik stean (tiidlik?) wer yn de top 10....
Ha.ha.. in is suver in wedstriidsje
dat ynfieren fan dia's foar Tresoar.

Per dei doch ik tusken de 20 en 30 dia's,
en dat kost mij in oere oan tiid

der binne dus guon, dy sitte alle dagen 
3 of 4 oeren efter de kompjoeter om dit te dwaan

Geen opmerkingen: