woensdag 11 januari 2017

Delphi

In tip foar sneupers:

http://www.delpher.nl

en de earste test
dy't ik altiten doch
bij soksoarte programma's
om te sjen at it goed wurket
is sykje mei
de folgjende wurden

"jongetje" "verdronken"  "wommels"

 "hits" genôch dan
want yn de foarige iuw
binne der hiel wat jonkjes ferdronken
yn of bij de Boalserterfeart
of yn of bij Wommels

Ik sjoch altiten nei dizze.
De earste swarte bledside
yn myn libben
Geen opmerkingen: