donderdag 19 januari 2017

Akte

Papieren opromje is moai wurk:
je fine noch ris wat

Dit gedicht fan mij komt üt
ik tink 1978
nei it behelje fan de akte Frysk
ús slotjûn yn Idsegea
bij Renny Wildschut, de lesjouwster.......
Geen opmerkingen: