vrijdag 27 januari 2017

Spultsjes

Tidens de jierwikseling wie ik op wintersport,
yn Switserlân
Wij sieten mei in grutte groep minsken
bij Skiland
yn in park

Oerdei wie elkenien op skies of 
oan it snowboarden
(en ik oan it opassen)
en jûns diene wij spultsjes.....

spultsjes...
ik wie der al hiel lang hielendal klear mei;
spultsjes.....
tefolle dien yn it ferline...

mar dizze wike
wie it oars:
bekende spultsjes dy't noch wol aardich binne,
mar ûnbekende spultsjes
dy't noch aardiger wieneBoerenbridge......it bliuwt in aardich spulSjoele op âldjierjûn, dat wie foar de nostalgy......


Codenaam, noch nea earder dien, mar hiel aardich en kin wol wer ris. 


Regenwormen....in hiel aardich tuskentroch gelokspul


Set...... is in spultsje fan sjen en kombineare. Lestich mei in bierke op
mar grappich om te dwaan.Geen opmerkingen: