dinsdag 3 januari 2017

10112 kilometer


It fytsjier sit er wer op....
10.000 km wie it doel

slagge
ta stân kommen troch
10 moannen  wenwurkferkear
in hiel soad tripkes nei  hjir en dêr
in hiel soad rûntsjes Kûbaard
rûntsjes Iens
rûntsjes Burchwert

boadskippen dwaan
mei pake opsizzers Skrok om
nei it fuotbal yn Easterein of Snits

en in fytsfakânsje fan sa'n 1500 kilometer

In tefreden fytser sjocht wer út nei 2017
it jier sûnder wenwurkfytsferkear
Geen opmerkingen: