woensdag 18 januari 2017

Boek
It boek wat stof opwaaien die,
foardat it útwie.
Albert van Keimpema skriuwt syn fyzje op
oer de peroade nei it foarsitterskip fan Riemer van der Velde.

wat er ynstiet is net nij,
ek VI hat al in oantal kearen skreaun
hoe't de eagen en it dwaan en litten fan Riemer 
de klup en foaral de bestjoerders ferlamde..

Ik fyn it in boeiend boek om te lêzen,
ik tink ek dat de feiten wol kloppe,
ik fyn ek dat van Keimpema
mei in bepaalde  "shownijs" pinne skreaun hat
dy't irriteart foar Fean fans.

ik koe ek yn it boek de mominten weromlêze
wêrtroch ik hielendal klear wie mei de pompeblêdenklup:
it oan de kant setten fan Robert Veenstra.
en de kealike rol fan de parse en sponsers..

Ik kin mij wol foarstelle
dat sommige sjoernalisten net sa bliid binne mei dit boek,
want bepaalde mediaminsken krije er der flinks fan lâns..

It wurdt echt tiid dan Riemer en Foppe gewoan supporter wurde
en harren net mear op gjin inkele wize bemoeie mei de klup:
dy tiid hat west


Geen opmerkingen: