woensdag 23 september 2015

WTC


Godtank
se hawwe der goed oer neitocht
om it WTC gebou frij te jaan
foar flechtlingen de kommende winter

want alles goed en wol
dy Syriers
dy't harren lân útflechten binne
yn Nederlân fersyld rekke binne
en noch nea heard hawwe fan de alvestêdentocht.

mar gelokkich hearde ik
immen fan de pommeranten sizzeen

dat de 11 stêdentocht feilichsteld is.....
de start kin earne oars plakfine.
Godtank
Geen opmerkingen: