zaterdag 26 september 2015

In hoannekaam

Freed 25 septimber:
it is punkjûn
yn Snits

Hjir in dêr sjoch ik se:


de hoannekaam
it typyske byld fan de punker
ôfsette tsjin de maatskippij
mei it hier as bypassend byld
dat wie de punk
yn de goeie tiid

punk is gjin beweging mear
it is de muzyk dy't oerbleaun ís

Snits en omkriten
rint net echt waarm foar de 4 bandsjes
mei in  150 man hâldt it wol op.

wol moai fansels
foar al dy beweechlike punkers,
sij kinne harren mar útlibje.

en ik?
ik sjoch dat it goed is
sa'n tema punkjûn
en bleua wat wei
fan it getriuw

ferrassend optreden fan
de Surfing Caramba
út Sjili en yn it Spaansk

Fan kertier foar njoggenen
oant kertier oer tolven
4 bandsjes
it wie genôch

werom op de fyts
nei Wommels
geniet fan it moaie heldere waar
en ferdwine de neigalmjende punklûden
troch de muzyk út de fytsradio

Marcel Smit
mei omstekeard
Gurbe Douwstra mei
Wij Friezen
en troch Hûnekop
mei Jappie Kommando

in moaie jûn dusGeen opmerkingen: