woensdag 9 september 2015

Reine docht it hast net


In tige nijsgjirrich oersicht
fan de webside "hetregentbijnanooit"
Al 7 jier lang hâldt immen yn de buert fan Nijmegen dizze webside bij
as wen-wurkfyter bringt hij yn byld
hoe faak it droech is
en dat it minder as 8% fan de fytsritten reint
Dit is it oersicht fan septimber 2014 -septimer 2015.
Opfallend dat de minste moannen desimber en july binne

Geen opmerkingen: