vrijdag 4 september 2015

Keunstroute Paradepaadje

In alderaardichst moaie keunstroute yn 6 doarpkes
Lytsewierrum, Rien, Itens, Boazum, Britswert en Wiuwert


Poezy yn de tsjerke fan Britswert

Byldhouwurk fan Jehannes Hibma yn Wiuwert

Skilderijen, nivelwurk en muzyk yn de tsjerke fan Wiuwert

in hynder op it dak bij de kroech yn Wiuwert

keunst op de boppeseal en in Radler op it terras yn Boazum

portretten yn in skuorre bij Boazum

en in alderaardichste komposysje bij Itens

Geen opmerkingen: