zondag 4 januari 2015

Time to drink water


Wetter drinke dat is goed foar de lea
dat hear ik faak en dat lês ik ek in soad

wetter drinke is yn
en ek ik doch dêr oan mei.
altyd kâld wetter yn de kuolkast
altyd in folle wetterbidon op de fyts
meast wetterfleske op it buro
thús of op it wurk

ik doch myn bêst mar drink te min
tink ik.....

okkerdei seach ik in nijsgjirrige app
de "app fan de dei"
om del te heljen

dat haw ik dien
myn persoanlike help app om genôch te drinken.

Mei 92 kilo moat ik hiel wat drinke
seit dy app
3,4 liter per dei mar leafst

Moarns 7 oere begjint myn dei.
ping...ping
"time to drink water" seit de tillefoan
ik doch it
twa glêzen fan 200 ml.
noch 3 liter te gean
seit dat ding

9 oere
ping ...ping
"time to drink water"

jim begripe it
ik haw in app nedich
om 3,4 liter per dei nei binnen te krijen

handich sa'n ding....
ik haw him al op 2,4 liter setten
nei trije dagen al
ik waard der gek fan

gek fan al dat pisjen
Geen opmerkingen: