dinsdag 13 januari 2015

Bijsûnder treffen

Yn 1960 kaam ik op de Herfoarme legere skoalle
yn in klas mei 4 famkes en noch ien jonge
dy iene jonge wie Sjoerd Tilkema
syn heit wie gemeentesiktaris
sij wennen op de van Sminealeane

yn 1962 wurdt Tilkema boargemaster yn Oldemarkt
Sjoerd ferhúzet nei Oerissel
ik bliuw as ienige jonge oer yn de klas.

Sjoerd komt in simmer letter noch in kear útfanhûs
en ik útferhûzje ek in kear bij him yn Oldemarkt

dan is it oer.
elk giet syn wei en nea wer wat heard fan Sjoerd

Oant novimber 2014
stiet er foar de doar
want hij wie yn  de buert
bin net thús mar fia snútboek sykje ik kontakt
hij wennet yn Grins en wij wolle elkoar in kear treffe

sneontemoarn belle hij
bist thús fannnemiddei
ja dus

Aldeloere hawwe wij wat sitten te praten
oer syn en myn libbensrin
oer syn herinneringen oan Wommels

Wij treffe elkoar letter wer ris
dan dogge wij in slach troch Wommels
miskien dat hij dan noch mear herinnerje kin

Doe't hij fuort wie, skeat mij dy prachtige anekdoate te binnen oer Terp


De Terp wie net altyd sa'n frije romte as no.
der wie in tiid dan meande Harke Kamstra de Terp
dan wie it net handich dat wij it gers fertrapen troch der op de fuotbaljen.
it wie yn de simmerfakansje
dat Sjoerd Tilkema bij ús útfanhús wie
wij fuotballen op de Terp
Sjoerd stie op it doel, dat it tichtst bij de brêge is
hij stiet mei de rêch nei de brêge ta

dan komt it hynder en de wein oansetten mei Kamstra
wij sjogge dat en witte dat we fuortwêze moatte
Sjoerd stiet er mei de rêch nei ta
en hat neat yn de gaten

dêr komt Kamstra oan,
tjirje en it mâl opsizze.
en hij jout Sjoerd in skop ûnder de kont
opsoademiterje, sille de begeliedende wurden west ha.

Sjoerd bliuwt stean en jocht Kamstra oan
"mar ik bin de soan fan de boargemaster"

"of wiest de soan fan de keninjinne
opsoademiterje "

Ek dizze foto stiet op facebook/wommels.
Efterop it hynder sit Sjoerd Tilkema.....
Geen opmerkingen: