vrijdag 9 januari 2015

Spotte

Ik bin Herfoarme opfieden
dat skriuwe je mei in haadletter
alteast dat wie altiten sa.

In Herfoarme opfieding
wat is dat no krekt?
Wie ik herfoarme omdat ik
mei wille nei de Herfoarme legere skoalle gie?
mei tsjinsin nei de Herfoarme kategisaasje gie?
ûnder druk nei de Herfoarme tsjerke moast ?

Thús waard der wol praten oer de tsjerke
oer de dûmny
oer de minsken dy't er wiene
en foaral dy't er net wiene
Fierder kaam it net
it giet net oer de preek
it gie net oer it leauwen
it gie net oer de ynhâld

de tsjerke wie hillich
nee, gjin kwea wurd oer de tsjerke
yn dy geast waarden wij grut
en Herfoarmd

yn dy ein jierren 60, begjin jierren 70
groeide ik op as puber
ik hold fan de flower-power en fan it protest
Boudewijn de Groot, Bob Dylan, Donovan
de opkomst fan Bram en Freek mei Neerlands Hoop
ik kocht der sels elpees fan
it gie my net gau mâl genôch
dy krityske lûden, dy satire, dy spot...
hast alles kin der bij mij op troch
hast
twa dingen net
spot mei de tsjerke
spot mei it leauwen
dêr hie ik argewaasje oan
dêr haw ik noch argewaasje oan
doe en no noch
der hat him op ien of oare wize iets yn mij nestele.

ik bin noch altiten Herfoarmd
op papier
en mei in symboalyske jildlike bijdrage
want dat ferline sit yn mij
en foar de dúdlikens: it sit mij net dwers
dy Herfoarme opfieding

 ik bin no foaral fan de ynhâld
mar ek fan de spot
de selspot
dat fielt better
en dan is der yn alle gefallen ien dy't it leuk fynt

..

Wat ik ek leuk fyn is it nûmer David Ford fan State of the Union.
It's a shame...we are lost....it's a shame....we are lost
wat in emoasje....


Geen opmerkingen: