woensdag 7 januari 2015

ID

Mij heare jim net kleien
oer ús gemeente;
Littenseradiel
In goeie organisaasje
dy't er foar de boargers is
en net oarsom

2018 dan gean wij oer,
wurde wij ûnderdiel
fan dy fierstentegrutte gemeente
yn de Súdwesthoeke

moat ik dan in nije ID kaart ha
sil ik nei Snits of Boalsert reizgje
earst bij de fotograaf lâns
wachtsje op myn beurt
en foto's meitsje litte dy't foldogge oan...
en dan nei it gemeentehûs
in nûmmerke lûke
wachtsje
op njoggen nûmmerkes foar mij

Ik sil mei "Goedemorgen meneer"
oansprutsen wurde
en nei wat gedoch en wer wachtsje
sil ik úteinlik in kaart krije.
de helft fan de moarn kwyt

Nije wike is myn ID kaart ôfrûn
hjoed dus nei it gemeentehûs
9.14 oere

"Goeiemoarn"
foardat ik mij efkes deljaan kin
bij it kofjehoekje/lêstaffeltsje
 bin ik al oan bar
"Gjin foto? Twadde doar lofts"
"Yn de kamera sjen,
mûle ticht en laitsje mei"

Yn noch gjin njoggen minuten
stean ik wer bûten
mei 5 ekstra pasfoto's
en de meidieling
"nije wike woansdei is der klear"
myn nije ID kaart
10 jier jildich

2025
ik moat der noch mar net oantinke
oan dy reis nei Snits of Boalsert.

Geen opmerkingen: