zaterdag 3 januari 2015

176401
Tabeltsjes
ik bin der sljocht op
kilometers draaie
ik kin der net sûnder

It rissultaat fan 16 jier
156085 kilometer
sljochtwei 11.032 per jier

op fjouwer ferskillende lisfytsen
op fjouwer ferskillende bukfytsen

En yn jannewaris
gelyk al wer in feessie
myn trouwe
blauwe
Sinner lisfyts
hellet de 25.000 km.

It doel foar 2015?
10.000 km........focus sinner nazca oare koga pioneer raleigh RIH totaal
lisfyts lisfyts lisfyts lisfyts
1999 8765 1939 10704
2000 11386 416 200 12002
2001 3326 6200 1224 170 10920
2002 0 2441 8235 441 11117
2003 1306 9840 1143 12289
2004 1423 8607 1275 11305
2005 416 9445 1803 11664
2006 154 318 785 1301 8755 11313
2007 498 1211 9898 11725
2008 32 76 1732 6811 8651
2009 1707 159 2070 6087 10023
2010 2240 109 993 4576 3278 11196
2011 1602 100 6268 4441 12411
2012 1470 391 4420 3600 9881
2013 3005 136 2875 870 3640 10526
2014 2535 154 3615 4488 10792
23477 24947 37669 9379 7307 53305 12189 8128 176401

Geen opmerkingen: