zondag 18 januari 2015

Al hast trije pleagen

Neffens it boek Eksodus hawwe der 10 pleagen west yn Egypte,
oplein troch God omdat de Farao it folk Israel net gean litte woe.
10 pleagen en dan moatte jim tinke oan: kikkers, lúzen, miggen, feepest, sprinkhoannen, sweren, heilstiennen, tsjusterens, wetter wurdt bloed en dea.
Net tagelyk mar om bar.

Ik tocht hjir oan doe't ik de reaksjes op twitter seach
oer it ferbot op ljipaaisykje.
it is in folsleine ramp neffens guon
it is hast de ein fan it libben fan de ljip
hast noch slimmer as de oarloch en geweld

It is mar hoe lyts of hoe grut je de dingen sjogge
at ik it werom bring nei Fryslân
dan hawwe wij dit jier al twa rampen hân en de tredde sit er oan te kommen

Ramp 1
Mûzen, mûzen en noch mear mûzen yn Fryslân
Hiele stikken lân wurde keal, omdat mûzen de woartels fan it gers op frette.
Foar boeren in ramp
foar leanbedriuwen net.....

Ramp 2
Ljipaaien meie net mear meinommen wurde.
Dat is wat oars as net mear aaisykjen,
mar dat ferskil is min te meitsjen
foar de aaisikers in ramp
foar Faunabehear net.......

Ramp 3 (kommende wei)
Dat er dizze winter wer gjin alvetstêdentocht komt is in ramp
foar al dy tûzenen leden dy't al earder meidiene en graach wer sa'n belibbenis meimeitsje wolle
en ek foar al dy tûzenen dy't troch it nije systeem tochten dat se meidwaan koene
ek in ramp foar de horeka dy't al jierren hoopje
Geen opmerkingen: